Eerste plannen Proeftuin Centrum Geleen gereed

Eerste plannen Proeftuin Centrum Geleen gereed

Sittard-Geleen, 31 juli 2019 – De gemeente Sittard-Geleen heeft samen met Centrum Management Geleen (CMG), Vereniging van Eigenaren Geleen (VvE) en de Provincie Limburg de eerste plannen voor de Proeftuin Centrum Geleen opgesteld. Op korte termijn zal de parkeersituatie worden aangepakt. Per 1 september wordt op drie plekken doordeweeks gestart met een proef waarbij voor de eerste twee uur parkeren een nul-tarief geldt. Ook het versterken van het imago van het centrum en vergroten van de levendigheid middels evenementen en culturele activiteiten, maken deel uit van de pilot.

 

De afgelopen weken is intensief overleg geweest tussen de gemeente Sittard-Geleen, de provincie en Centrum Management Geleen en Vereniging van Eigenaren. Aanleiding hiervoor was een amendement dat de raad heeft aangenomen voor het zomerreces, met de opdracht om met een nieuw plan te komen voor het centrum van Geleen. Tijdens de verschillende overleggen is gezamenlijk een plan naar voren gekomen waarover consensus is bereikt. Wethouder Jos Bessems (Binnenstedelijke Ontwikkeling): ,,Verschillende visies en inzichten zijn één geworden. Dat heeft even geduurd, gezien de moeilijkheidsgraad van dit traject en de mogelijke middelen die we als gemeente in kunnen zetten. Daarbij hebben we ons samen met het Centrum Management Geleen en VvE met alle kracht ingezet voor positieve ontwikkelingen in Geleen-centrum en dit blijven we doen.” Bessems prijst de rol van de provincie, die tot nu toe positief heeft meegedacht. Hij hoopt dat straks de totale proeftuin ook bestuurlijk draagkracht zal krijgen.

 

Alle partijen zijn het erover eens: verschillende zaken verdienen extra aandacht in Geleen. Zo moet er aandacht komen voor imagoversterking van het centrum en dient het aanzien van het winkelbeeld positief te worden bevorderd (imago en branding). Ook dient de beleving van het centrum verbeterd te worden (evenementen en cultuur). Deze thema’s maken onderdeel uit van het plan Proeftuin Centrum Geleen en zullen in samenspraak met het CMG en VvE worden uitgewerkt.

 

Een van de thema’s van de proeftuin dat op korte termijn kan worden ingevoerd is parkeren. Het parkeerregime zal op basis van proef veranderen vanaf 1 september a.s. tot en met december 2020. Bezoekers kunnen binnenkort doordeweeks op drie plekken in het centrum van Geleen de eerste twee uur gebruik maken van een nul-tarief. Deze mogelijkheid komt op het Koningsplein, de Markt en het parkeerterrein aan de Elisabethstraat. Bezoekers kunnen dan van maandag tot en met vrijdag op deze plekken een kaartje uit de parkeerautomaat halen waarvoor de eerste twee uur parkeren een nul-tarief geldt. Het doel is om ook hiermee inzicht te verschaffen in de manier waarop structureel de aantrekkelijkheid van het centrum van Geleen voor de consument kan worden versterkt.

 

Met name de wens om het parkeerbeleid aan te passen is voor ondernemers in Geleen belangrijk gebleken, weet ook wethouder Eefje Joosten (Mobiliteit): ,,We willen toe naar een toekomstbestendig parkeerbeleid in Geleen en geloven dat we met dit plan hier vorm aan kunnen geven. Bovendien komen we hiermee tegemoet aan de actuele wens van bezoekers en ondernemers.”

 

,,Voor het Centrum Management heeft het thema parkeren altijd een hoge prioriteit gehad en daarvoor zijn we veelvuldig met de gemeente en ook met de provincie in overleg geweest. Het was niet altijd makkelijk, maar we zijn heel tevreden dat dit parkeerplan over een paar weken uitgevoerd gaat worden. Dit moet de opmars zijn naar een positieve flow voor centrum Geleen. Verder is afgesproken dat we intensief in overleg blijven om ook de overige thema´s van de proeftuin samen in te vullen. Voor het thema parkeren is dat nu in ieder geval gelukt", aldus Maurice Nelissen, bestuurslid Centrum Management Geleen.

 

Gedurende de proefperiode zal regelmatig met alle betrokken partijen geëvalueerd worden. Ook wordt er verder gewerkt aan de proeftuin in het centrum van Geleen. Deze nadere uitwerking gebeurt vooruitlopend op een bestuursakkoord tussen de provincie en de gemeente.

 

Bron: Gemeente Sittard-Geleen